portfolio

New Music Community's identity, concept and website 2001-2003

New Music Community logo 2003
Logo design

New Music Community 2002
Website design

tags: , , , ,